Jon's Thanksgiving Trip to Austin, Nov 06 - Terry Kinney